50 எளிமையான திருக்குறள்கள்

50 Easy Thirukkural in Tamil – திருக்குறள் சங்க கால இலக்கியம். இந்த இலக்கியம் பதினெட்டாம் புத்தகம் எனப்படும் பதினெட்டு நூல்களில் ஒன்றாகும். இந்நூலின் அசல் பெயர் திருக்குறள் அல்ல. இந்நூலில் உள்ள பாடல்கள் குறள் வெண்பா மரபில் உள்ளதால் திருக்குறள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன

திருக்குறள் மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை அறம், பொருள், காமம் (இன்பம்) என மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு பால் பல வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு சக்திக்கும் பல சக்திகள் உண்டு. ஒவ்வொரு சக்திக்கும் பத்து குர்லாக்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு குறளிலும் இரண்டு படிகள் உள்ளன, முதல் படியில் நான்கு பிராமணர்கள் உள்ளனர், இரண்டாவது படியில் மூன்று பிராமணர்கள் உள்ளனர்.

திருக்குறள் 50 – 50 Easy Thirukkural in Tamil pdf

50 Easy Thirukkural in Tamil – திருக்குறள் ஒரு வாழ்க்கை வரலாற்று நூல். வாழ்க்கையின் அனைத்து அம்சங்களும் இந்த புத்தகத்தில் உள்ளன. ஒரு மனிதன் தன் வாழ்நாளில் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நெறிமுறைகள் மற்றும் மிகவும் சுருக்கமாகவும் எல்லாக் காலங்களிலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாகவும் உள்ளது.

இந்த இடுகையில், பொருட்கள் பற்றிய எளிய குறிப்புகளை நாங்கள் வழங்கியுள்ளோம்

50 எளிமையான திருக்குறள்கள் | 50 Easy Thirukkural in Tamil

 1. கெடுவாக வையா துலகம் நடுவாக
  நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்வு
 2. அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை
  ஆரிருள் உய்த்து விடும்
 3. யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்காற்
  சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு
 4. தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாதே
  நாவினாற் சுட்ட வடு
 5. ஒழுக்கம் விழுப்பந் தரலான் ஒழுக்கம்
  உயிரினும் ஓம்பப் படும்
 6. ஒழுக்க முடைமை குடிமை இழுக்கம்
  இழிந்த பிறப்பாய் விடும்
 7. அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை
  இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை
 8. தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர்
  தீவினை யென்னுஞ் செறுக்கு
 9. தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை
  தீயினும் அஞ்சப் படும்
 10. தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல்தன்னை
  வீயா தடியுறைந் தற்று

50 Easy Thirukkural in Tamil

 1. உரைப்பா ருரைப்பவை யெல்லாம் இரப்பார்க்கொன்
  றீவார்மேல் நிற்கும் புகழ்
 2. தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அஃதிலார்
  தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று
 3. புகழ்பட வாழாதார் தந்நோவார் தம்மை
  இகழ்வாரை நோவ தெவன்
 4. அருள்சேர்ந்த நெஞ்சினார்க் கில்லை இருள்சேர்ந்த
  இன்னா உலகம் புகல்
 5. அருளில்லார்க் கவ்வுலகம் இல்லை பொருளில்லார்க்
  கிவ்வுலகம் இல்லாகி யாங்கு
 6. எள்ளாமை வேண்டுவா னென்பான் எனைத்தொன்றுங்
  கள்ளாமை காக்கதன் நெஞ்சு
 7. வாய்மை எனப்படுவ தியாதெனின் யாதொன்றந்
  தீமை யிலாத சொலல்
 8. பொய்ம்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த
  நன்மை பயக்கு மெனின்
 9. மனத்தொடு வாய்மை மொழியின் தவத்தொடு
  தானஞ்செய் வாரின் தலை
 10. எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்றோர்க்குப்
  பொய்யா விளக்கே விளக்கு

50 Easy Thirukkural in Tamil

 1. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
  பகவன் முதற்றே உலகு
 2. கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன்
  நற்றாள் தொழாஅர் எனின்
 3. வேண்டுதல்வேண் டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு
  யாண்டும் இடும்பை இல
 4. இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன்
  பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு
 5. துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்
  துப்பாய தூஉ மழை
 6. விண்இன்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து
  உள்நின் றுடற்றும் பசி
 7. கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்கே
  எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை
 8. தானம் தவமிரண்டும் தங்கா வியனுலகம்
  வானம் வழங்கா தெனின்
 9. நீரின் றமையா துலகெனின் யார்யார்க்கும்
  வானின் றமையா தொழுக்கு
 10. ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து
  வேண்டும் பனுவல் துணிவு

50 Easy Thirukkural in Tamil

 1. செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர்
  செயற்கரிய செய்கலா தார்
 2. அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை
  பண்பும் பயனும் அது
 3. வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உறையும்
  தெய்வத்துள் வைக்கப் படும்
 4. இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால் உள்ளதென்
  இல்லவள் மாணாக் கடை
 5. அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதேதம் மக்கள்
  சிறுகை அளாவிய கூழ்
 6. அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குந்தாழ் ஆர்வலர்
  புண்கணீர் பூசல் தரும்
 7. அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார்
  என்பும் உரியர் பிறர்க்கு
 8. அன்பீனும் ஆர்வம் உடைமை அதுஈனும்
  நண்பென்னும் நாடாச் சிறப்பு
 9. அன்பின் வழிய துயிர்நிலை அஃதிலார்க்கு
  என்புதோல் போர்த்த உடம்பு
 10. இனைத்துணைத் தென்பதொன் றில்லை விருந்தின்
  துணைத்துணை வேள்விப் பயன்

50 Easy Thirukkural in Tamil

 1. உடைமையுள் இன்மை விருந்தோம்பல் ஓம்பா
  மடமை மடவார்கண் உண்டு
 2. மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து
  நோக்கக் குழையும் விருந்து
 3. துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும் யார்மாட்டும்
  இன்புறூஉம் இன்சொ லவர்க்கு
 4. இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனி
  இருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று
 5. செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும்
  வானகமும் ஆற்றல் அரிது
 6. காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும்
  ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது
 7. பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தூக்கின்
  நன்மை கடலின் பெரிது
 8. தினைத்துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணையாக்
  கொள்வர் பயன்தெரி வார்
 9. உதவி வரைத்தன் றுதவி உதவி
  செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து
 10. நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது
  அன்றே மறப்பது நன்று

50 Easy Thirukkural in Tamil

 1. எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை
  செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு